fbpx

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego balaww.pl (dalej Serwis), z usług dostępnych za jego pośrednictwem oraz zasady jakimi kieruje się Właściciel Serwisu (dalej Usługodawca) w zakresie świadczenia usług, udostępniania informacji i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w Serwisie. Właścicielem Serwisu jest firma Maciej Bała prowadzący działalność gospodarczą BALA WoodWorking w Górze Motycznej 72, 39-204 Żyraków, NIP 8722405503 

2. Serwis internetowy balaww.pl skierowany jest do podmiotów zainteresowanych zapoznaniem się z ofertą mebli BALA WoodWorking.

3. Przeglądanie oferty mebli jest dostępne bez ograniczeń dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz innych podmiotów i instytucjom (Użytkownicy Serwisu).

4. Celem Serwisu jest prezentacja oferty mebli wytwarzanych przez BALA WoodWorking

5. Poprzez Serwis nie dochodzi do składania, ani do przyjmowania oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego dotyczącej kupna-sprzedaży mebli. 

II ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W SERWISIE ORAZ WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Usługodawca poprzez Serwis:

a) prezentuje meble poprzez zamieszczenie zdjęć, rysunków, projektów i autorskich opisów

b) zamieszczając propozycje mebli różnych, umożliwia Użytkownikom Serwisu znalezienie mebli, które ich interesują. Prezentowane w Serwisie poszczególne pozycje mebli, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Propozycje mebli zamieszczone w Serwisie mają jedynie na celu umożliwienie Użytkownikowi Serwisu wyszukanie mebli spośród propozycji zamieszczonych w Serwisie i uzyskanie danych kontaktowych. Użytkownik Serwisu może uzyskać ofertę lub zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej wybranych mebli prezentowanych w Serwisie po nawiązaniu kontaktu, jednak odbywa się to poza serwisem.

c) umożliwia przekazanie Użytkownikowi Serwisu danych kontaktowych (nazwa, siedziba, adres, e-mail, telefon) producenta mebli prezentowanych w Serwisie, którymi zainteresowany jest Użytkownik, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

d) umożliwia Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

i) W celu skontaktowania się z Usługodawcą, Użytkownicy Serwisu wypełniają Formularz Kontaktowy, przez podanie danych: imię, nazwisko, adres e-mail. 

ii) Przed wypełnieniem i wysłaniem formularza rejestracyjnego Użytkownik Serwisu proszony jest o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i ich akceptację oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wymienionych w lit. i) lit. d) pkt 1 II niniejszego Regulaminu, zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce Prywatności. Brak akceptacji regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia kontakt poprzez formularz z Usługodawcą.

iii) Dane osobowe podane przez Użytkowników Serwisu podczas wypełniania Formularza Kontaktowego zapisywane są na listę mailingową, której właścicielem jest Usługodawca.

iv) Użytkownik przesyłając Formularz Kontaktowy nie ponosi żadnej opłaty ani prowizji na rzecz Usługodawcy.

2. Przeglądanie i wyszukiwanie propozycji mebli zamieszczonych w Serwisie jest bezpłatne i nie wiąże się z koniecznością uiszczenia jakiejkolwiek opłat i prowizji na rzecz Usługodawcy.

3. Przeglądanie i wyszukiwanie propozycji mebli w oparciu o określone w Regulaminie kryteria nie wymaga od Użytkownika podania żadnych danych, w tym danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że Serwis wykorzystuje pliki Cookies zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

4. Użytkownik Serwisu może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Serwis w każdym czasie.

5. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest korzystać z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Nie może umieszczać w Serwisie, ani w żaden inny sposób przekazywać za pomocą Serwisu treści bezprawnych, naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz naruszających jakiejkolwiek chronione prawem dobra osób trzecich, w szczególności dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej. Nie może korzystać z Serwisu w sposób naruszający dobre imię i interes Usługodawcy oraz renomę Serwisu, ani w sposób utrudniający funkcjonowanie Serwisu.

6. W Serwisie prezentowane są chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafika. Wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi odrębny przedmiot prawa autorskiego.

III WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika Serwisu użycia urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, przeglądarki internetowej (Internet Explorer powyżej wersji 8, Mozilla Firefox powyżej wersji 21, Google Chrome powyżej wersji 25) oraz aktywnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej.

IV REKLAMACJE

1. Użytkownik Serwisu może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane niniejszym Regulaminem nie są wykonywane lub są wykonywane nienależycie.

2. Reklamacje należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Usługodawcy bądź w formie e-maila adresowanego na adres kontakt@balaww.pl wysłanego drogą e-mailową przez Użytkownika, którego reklamacja dotyczy.

3. Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Serwisu powinna zawierać, co najmniej informacje o czasie i okolicznościach wystąpienia problemu. Wskazane jest zamieszczenie w reklamacji także rodzaju i numeru wersji używanej przeglądarki internetowej. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu problemu.

4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia.

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik korzystając z usług w Serwisie akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na związanie jego postanowieniami. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że:

    • zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
    • dobrowolnie przystępuje do korzystania z Portalu
    • dane podane w Formularzu Kontaktowym są zgodne z prawdą i zostały podane w sposób zgodny z prawem oraz nie naruszają w żaden sposób dóbr osobistych osób trzecich.

2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu, o czym zawiadomi Użytkowników przez zamieszczenie w Portalu informacji powszechnie dostępnej, w terminie 30 dni przed wejściem zmian w życie.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

 

Add to cart